en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(12 stroke)
Radical
(+6 stroke)
Pinyin
Input methods
 • WubiTFFF
 • CangjieHGG
 • Bishun314314121121
 • Sijiao88104
 • UnicodeU+7B40
筀 (筀) guì
 • General meaning
 • Words
 • Vocabulary
◎ 古书上说的一种竹。
 • 筀竹 guì zhú
  见“桂竹”
  如筀竹笋,有二月生者,有三四月生者,有五月方生者谓之晚筀。——宋· 沈括《梦溪笔谈》
 • 晚筀 wǎn guì
  [late-mataring bambooshoots] 晚熟的竹笋
  五月方生者谓之晚筀。——宋· 沈括《梦溪笔谈》

Page served in 0.063s