en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(14 stroke)
Traditional
Radical
(+8 stroke)
Pinyin
Input methods
 • Wubi 86TRCH
 • Wubi 98TRCG
 • CangjieHQEQ
 • Bishun31431412154112
 • Sijiao88554
 • UnicodeU+7BA8
箨 (籜) tuò
 • General meaning
 • Definitions
◎ 竹笋上一片一片的皮。
Noun
 1. (形声。从竹,择声。本义:竹皮、笋壳) 同本义 [bamboo shoot’s shell]
  启陨箨以艺粟菽。——明· 刘基《诚意伯刘文成公文集》
 2. 又如:新笋初脱之箨

Page served in 0.054s