en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(10 stroke)
Radical
(网)
(+5 stroke)
Pinyin
Input methods
 • WubiLRCY
 • CangjieWLHVO
 • Bishun2522133544
 • Sijiao60232
 • UnicodeU+7F5B
罛 (罛)
 • General meaning
 • Definitions
◎ 大的鱼网。
◎ 高峻深邃的样子。
Noun
 1. 一种大鱼网 [a big fishnet]
  罛,罟也。——《说文》
  鱼罟谓之罛。——《尔雅·释器》。注:“最大罟也。”
  同罛共罗。——《文选·左思·吴都赋》
  水虞于是讲罛罶。——《国语·鲁语上》
 2. 又如:罛钓(渔具);罛师(渔夫);罛船(渔船的一种);罛罟(鱼网;网状的服饰)

Page served in 0.059s