en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(11 stroke)
Traditional
Radical
(+5 stroke)
(+6 stroke)
Pinyin
Input methods
 • Wubi 86DXBF
 • Wubi 98DXYB
 • CangjieIPSJ
 • Bishun13534122111
 • Sijiao43401
 • UnicodeU+804B
聋 (聾) lóng
 • General meaning
 • Definitions
 • Words
 • Vocabulary
◎ 耳听不见声音:~子。耳~。发~振聩(发出的声音很大,使耳聋人也能听见;喻用语言文字唤醒糊涂的人,使他们清醒。亦作“振聋发聩”)。
Verb
 1. (形声。从耳,龙声。本义:丧失听觉能力)
 2. 同本义 [deaf;be hard of hearing]
  聋,无闻也。——《说文》
  聋者无以与乎钟鼓之声。——《庄子·逍遥游》
  耳不听五声之和为聋,目不别五色之章为昧。——《左传·僖公二十四年》
 3. 又如:聋聩(耳聋或天生的聋子。比喻愚昧无知,不明事理);聋昧(耳聋目盲);聋瞢(聋盲)。又指聋子
  发瞽披聋。——枚乘《七发》
 4. 愚昧;不明事理 [stupid]
  郑昭, 宋聋。——《左传·宣公十四年》
 5. 又如:聋言(比喻遮蔽,欺骗);聋俗(比喻愚昧无知的流俗,就如有耳而无闻);聋昧(比喻迟钝、愚昧无知)。又指不明事理的人
  一兴异论,群聋和之。——王安石《答曾公立书》
 • 聋哑 ( 聾啞 ) lóng yǎ
  [deaf-mute] 大多为热病后遗,但有先天所致者。大多先耳聋而致口哑
 • 聋子 ( 聾子 ) lóng zi
  [a deaf person] 耳聋的人
 • 耳聋 ( 耳聾 ) ěr lóng
  [deafness] 听不见声音
 • 不痴不聋 ( 不癡不聾 ) bù chī -bù lóng
  [pretend to be ignorant of] 借指故意不闻不问,装聋作哑
  不聪不明,不能为王,不痴不聋,不能为公
 • 发聋振聩 ( 發聾振聵 ) fā lóng -zhèn kuì
  [deafening noise] 聩、聋:耳聋。发出巨响,让耳聋的人也能听到。喻指用言论文章使头脑糊涂,麻木不仁的人清醒过来
  今者,吾欲与之微词,则恐不足发聋而振聩。——严复《救亡论》
 • 推聋装哑 ( 推聾裝啞 ) tuī lóng -zhuāng yǎ
  [pretend to be ignorant of sth.;pretend to be deaf and dumb] 装聋作哑,比喻装作一无所知的样子
 • 震耳欲聋 ( 震耳欲聾 ) zhèn 'ěr -yù lóng
  [deafening; make the ears tingle] 形容声音大到快要把耳朵震聋了的程度
  震耳欲聋的鞭炮声
 • 振聋发聩 ( 振聾發聵 ) zhèn lóng -fā kuì
  [rouse the deaf and awaken the unhearing] 聩:耳聋。比喻唤醒糊涂麻木的人
 • 装聋作哑 ( 裝聾作啞 ) zhuāng lóng -zuò yǎ
  [pretend to be deaf and dumb] 故意装成什么都不知道

Page served in 0.056s