en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(8 stroke)
Radical
(+4 stroke)
Pinyin
Input methods
  • WubiEFJH
  • CangjieBTT
  • Bishun35111132
  • Sijiao75200
  • UnicodeU+80BC
肼 (肼) jǐng
  • General meaning
  • Definitions
◎ 有机化合物的一类,是NH2-NH2烃基衍生物的统称,用来制药,亦作火箭燃料。
Noun
  1. 一种无色发烟的、具有腐蚀性和强还原性的液体化合物NH 2 NH 2 [hydrazine],它是比氨弱的碱,通常由水合肼脱水制得,主要用作火箭和喷气发动机的燃料部分,用在制备盐(如硫酸盐)及有机衍生物中

Page served in 0.059s