en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(16 stroke)
Radical
(+12 stroke)
Pinyin
Input methods
  • WubiEUGG
  • CangjieBANG
  • Bishun3511251125111121
  • Sijiao77220
  • UnicodeU+81B6
膶 (膶) rùn
  • General meaning
◎ 方言,婉辞。由于“肝”、“竿”与“干瘪”的“干”同音,中国广州话因忌讳而把它们改为“丰润”的“润”(一般写作“膶”)。故把“猪肝”、“鸡肝”称“猪膶”、“鸡膶”;“豆腐干”称“豆腐膶”。

Page served in 0.061s