en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(9 stroke)
Radical
(+3 stroke)
Pinyin
Input methods
 • Wubi 86TEMH
 • Wubi 98TUMH
 • CangjieHYU
 • Bishun335414251
 • Sijiao22470
 • UnicodeU+8222
舢 (舢) shān
 • General meaning
 • Words
◎ 〔~舨〕近海和江河上用桨划的小船。亦作“舢板”、“三板”。
 • 舢板 shān bǎn
  [sampan] 用桨划的小船,一般坐两三人,做渡客或救护用,海军用的较狭长,可坐十人左右

Page served in 0.06s