en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(15 stroke)
Radical
(+9 stroke)
Pinyin
Input methods
 • Wubi 86TERG
 • Wubi 98TURG
 • CangjieHYHAG
 • Bishun335414325111121
 • Sijiao26414
 • UnicodeU+824E
艎 (艎) huáng
 • General meaning
 • Definitions
 • Vocabulary
◎ 〔艅~〕见“艅”。
Noun
 1. 船 [wooden boat]。如:艎板(船面上的铺板)
 • 艅艎 yú huáng
  [a big warship] 吴王大舰名。后泛指大船、大型战舰。如:艅艎(船名。也作“余皇”)

Page served in 0.059s