en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(15 stroke)
Radical
(+9 stroke)
Pinyin
Input methods
 • Wubi 86TEUH
 • Wubi 98TUUH
 • CangjieHYTHU
 • Bishun335414431325111
 • Sijiao28462
 • UnicodeU+824F
艏 (艏) shǒu
 • General meaning
 • Definitions
 • Words
◎ 〔艗~〕见“艗”。
◎ 船的前部:船~。~楼。
Noun
 1. 船的前端或前部 [bow]。如:艏线(在罗经及分罗经上,划有一道黑线,以表示艏之方向,称为“艏线”。此线所指之罗经读数,即为船之罗经方向)
 • 艏楼 ( 艏樓 ) shǒu lóu
  [forecastle] 商船的前部,水手即居住于此处甲板下或甲板上的舱室中

Page served in 0.062s