en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(11 stroke)
Radical
(+6 stroke)
Pinyin
Input methods
 • Wubi 86PUVE
 • Wubi 98PUVY
 • CangjieLAV
 • Bishun45234511534
 • Sijiao37232
 • UnicodeU+88C9
裉 (裉) kèn
 • General meaning
 • Definitions
◎ 衣服腋下前后相连的部分:杀~(亦作“煞裉”)。抬~(指从肩到腋下的部分)。腰~。
Noun
 1. 上衣在腋下的接缝部分 [armpit(of clothing)]
  身上穿着缕金百蝶穿花大红洋窄裉袄。——《红楼梦》
 2. 又如:抬裉(上衣从肩头到腋下的尺寸);煞裉(把裉缝上)

Page served in 0.058s