en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(20 stroke)
Radical
(衣)
(+15 stroke)
Pinyin
Input methods
 • WubiPUDJ
 • CangjieLKMA
 • Bishun45234113251113251134
 • Sijiao34286
 • UnicodeU+896B
襫 (襫) shì
 • General meaning
 • Definitions
 • Vocabulary
◎ 〔襏~〕古代蓑衣一类的用具。
 1. ——见“袯襫”( bóshì)
 • 袯襫 ( 襏襫 ) bó shì
  [farmer’s straw rain cape] 古时指农夫穿的蓑衣之类

Page served in 0.054s