en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(7 stroke)
Traditional
Radical
(+5 stroke)
Pinyin
Input methods
  • WubiYSKG
  • CangjieIVMNR
  • Bishun4512512
  • Sijiao31720
  • UnicodeU+8BC3
诃 (訶)
  • General meaning
  • Vocabulary
◎ 〔~子〕常绿乔木,果实像橄榄,可入药。亦称“藏(zānɡ)青果”。
◎ 同“呵”。
  • 契诃夫 ( 契訶夫 ) Qì hē fū
    [Chekhov,Anton] (1860.1.29—1904.7.14) 俄国小说家、戏剧家。被视为最伟大的短篇小说家,以语言精炼、准确见长,善于透过生活的表层探索,将人物隐蔽的动机揭露得淋漓尽致。其作品在他逝世40年后,编成《契诃夫著作与书信全集》共20卷出版

Page served in 0.015s