en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(7 stroke)
Traditional
Radical
(+5 stroke)
Pinyin
Input methods
 • WubiYMKG
 • CangjieIVBR
 • Bishun4525251
 • Sijiao37720
 • UnicodeU+8BC7
诇 (詗) xiòng
 • General meaning
 • Definitions
◎ 密告;侦察;探听。
◎ 求。
◎ 明悟了知。
Verb
 1. 同本义 [report secretly;detect;reconnoiter]
  詗,知处告言之。——《说文》。字亦作侦
  为中诇长安服虔。——《史记·淮南王传》。注:“侦候之也。”
  反间为詗。——《汉书》孟康注
  外则合兵势以重将权,罢小臣诇逻边事,行间谍以离其党。——宋· 司马光《涑水记闻》
 2. 又如:诇逻(侦察巡逻);诇察(侦察);诇伺(谍探);诇问(侦察探问);诇探(侦探);诇侦(刺探侦察)
 3. 求 [seek for]
  诇诸史乘,历历可稽。——梁启超文
 4. 又如:诇药
 5. 明悟 [know]
  今民儇诇智慧,欲自用,不听上,上必且劝之以赏然后可进,又且畏之以罚然后不敢退。——《韩非子》
 6. 又如:诇破(识破)

Page served in 0.067s