en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(10 stroke)
Radical
(+3 stroke)
Pinyin
Input methods
 • Wubi 86GQEI
 • Wubi 98GQGE
 • CangjieMUMSO
 • Bishun1351353334
 • Sijiao11213
 • UnicodeU+8C57
豗 (豗) huī
 • General meaning
 • Definitions
 • Vocabulary
◎ 撞击:~击。波涛相~。
◎ 撞击声:“飞湍瀑流争喧~。”
◎ 猪嘴拱土。
◎ 姓。
Verb
 1. 撞击 [ram]
  从此万象归,昼夜冰雪豗。——清· 魏源《华山西谷》
 • 喧豗 xuān huī
  [bustle]发出轰响,也指轰响声
  飞湍瀑流争喧豗。——李白《蜀道难》
  一夜大雪风喧豗。——苏舜钦《城南归值大风雪》

Page served in 0.055s