en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(16 stroke)
Radical
(+9 stroke)
Pinyin
Input methods
 • Wubi 86ENHC
 • Wubi 98GENC
 • CangjieMORYE
 • Bishun1353334512115154
 • Sijiao17247
 • UnicodeU+8C6D
豭 (豭) jiā
 • General meaning
 • Definitions
◎ 公猪。
Noun
 1. 公猪 [boar]。如:豭猪(豭豨。公猪);豭豚(豭肫。小公猪。泛指公猪;亦指古人佩豭豚形象之物,表示勇敢);豭尾(公猪尾巴。亦指在辛亥革命前后对男子发辫的贬称)
 2. 泛指猪 [pig]。如:豭喙(猪嘴);豭狗(猪和狗。比喻行为卑劣之人)
 3. 雄性动物 [male animal]。?

Page served in 0.06s