en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(15 stroke)
Radical
(+8 stroke)
Pinyin
Input methods
  • Wubi 86LAAT
  • Wubi 98LAAY
  • CangjieJJII
  • Bishun125111215341534
  • Sijiao53053
  • UnicodeU+8F1A
輚 (輚) hàn
  • General meaning
◎ 古代的一种卧车:“于是后宫乘~辂,登龙舟。”
輚 (輚) zhàn
  • General meaning
〈名〉
(1) (形声。从车,戔( jiān)声。本义:古代的一种卧车) 同本义 [sleeping cart]
ex:于是后宫乘輚辂。——班固《西都赋》
(2) 又如:輚辂(卧车)

Page served in 0.06s