en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(15 stroke)
Radical
(+8 stroke)
Pinyin
Input methods
 • Wubi 86LPNN
 • Wubi 98LPNG
 • CangjieJJJRR
 • Bishun125111244525151
 • Sijiao53077
 • UnicodeU+8F28
輨 (輨) guǎn
 • General meaning
 • Definitions
◎ 包在车毂头上的金属套。亦称“軑”。
Noun
 1. 包裹在车毂上的金属套,截管状圆环形,或作六角形 [hub sleeve;iron covering the head of a hub on a cart]
  琯,毂端錔也。——《说文》
 2. 又如:輨键(车毂端上的铁箍和车辖)

Page served in 0.06s