en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(16 stroke)
Radical
(+9 stroke)
Pinyin
Input methods
 • WubiLJLG
 • CangjieJJABT
 • Bishun1251112251125221
 • Sijiao56012
 • UnicodeU+8F3C
輼 (輼) wēn
 • General meaning
 • Vocabulary
◎ 见“辒”。
 • 轒輼 fén wēn
  [war chariot] 古代用于攻城的大型木制战车。上蒙牛皮,下面可容十数人,往来运土以填平敌人的城壕
  修橹轒輼,具器械,三月而后成。——《孙子·谋攻》

Page served in 0.06s