en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(13 stroke)
Traditional
Radical
(+9 stroke)
Pinyin
Input methods
 • WubiLJLG
 • CangjieKQABT
 • Bishun1521251125221
 • Sijiao46512
 • UnicodeU+8F92
辒 (轀) wēn
 • General meaning
 • Definitions
◎ 〔~车〕古代的一种卧车。亦作“温车”。
◎ 〔~辌〕“辒”和“辌”都是古代的臣车,一个温,一个凉。亦用为丧车。
Noun
 1. 古代的一种可以卧息的车 [an ancient car]
  辒,卧车也。——《说文》
  会暑,上辒车臭。——《史记·秦始皇纪》
  棺载辒凉车中。
  已而载辒车中驰行。——《史记·齐世家》
  乘辒车至李史门。——《韩非子·外储说》

Page served in 0.06s