en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(15 stroke)
Radical
(辵)
(+12 stroke)
Pinyin
Input methods
 • Wubi 86CBTP
 • Wubi 98CNHP
 • CangjieYNHB
 • Bishun545232534251454
 • Sijiao37302
 • UnicodeU+9079
遹 (遹)
 • General meaning
 • Definitions
◎ 僻,邪僻:“回~其德。”
◎ 遵循:“祗~文祖,光昭旧勋。”
◎ 助词,用于句首,无实义:“~求厥宁,~观厥成。”
◎ 姓。
Verb
 1. 邪僻 [avoid]
  遹,回避也。——《说文》
  谋犹回遹。——《诗·小雅·小旻》
  回遹其德,俾民大棘。——《诗·大雅·抑》
 2. 遵循 [follow]
  今[治]民将在祗遹乃文考。——《书·康诰》
 3. 另见 ào

Page served in 0.061s