en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(10 stroke)
Radical
(+3 stroke)
Input methods
  • WubiSGBN
  • CangjieMWPD
  • Bishun1253511525
  • Sijiao14612
  • UnicodeU+914F
酏 (酏)
  • General meaning
  • Definitions
◎ 酿酒所用的清粥。
◎ 米酒,甜酒,黍酒。
Noun
  1. 古代一种用黍米酿成的酒 [wine made of broomcorn millet]。如:酏醴(用黍粥酿成的甜酒)
  2. 稀粥 [thin gruel]。如:酏食(薄粥);酏浆(粥汤)
  3. 酏剂的简称 [拉elixir](酒精含量一般在25%以下)。味甜而香,供口服,多用在调配处方时作矫味剂。如:“芳香酏”

Page served in 0.063s