en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(11 stroke)
Radical
(+4 stroke)
Pinyin
Input methods
  • WubiSGDY
  • CangjieMWKI
  • Bishun12535111344
  • Sijiao14630
  • UnicodeU+915E
酞 (酞) tài
  • General meaning
  • Definitions
◎ 有机化合物的一类,是由一个分子的邻苯二酸酐与两个分子的酚经缩合作用而生成的产物。酚酞就属于酞类。
Noun
  1. 酚类与酞酐作用得到的三苯甲烷衍生物 [phthaleins]

Page served in 0.053s