en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(15 stroke)
Simplified
Radical
(金)
(+7 stroke)
Pinyin
Input methods
  • Wubi 86QTEN
  • Wubi 98QTBT
  • CangjieCHDH
  • Bishun341124313123453
  • Sijiao82127
  • UnicodeU+92B9
銹 (銹) xiù
  • General meaning
◎ 见“锈”。

Page served in 0.066s