en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(12 stroke)
Traditional
Radical
(+7 stroke)
Pinyin
Input methods
  • Wubi 86QTRT
  • Wubi 98QTRY
  • CangjieXCHQI
  • Bishun311153121534
  • Sijiao83750
  • UnicodeU+9507
锇 (鋨) é
  • General meaning
  • Definitions
◎ 一种金属元素,是金属中比重最大的。可做仪器、钟表的轴承和笔尖、电灯丝等。
Noun
  1. 一种硬而脆的浅蓝色或深蓝色的高熔点的多价金属元素,原子序数76,是铂族金属中的一种 [osmium]—— 元素符号Os

Page served in 0.055s