en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(18 stroke)
Radical
(+9 stroke)
Pinyin
Input methods
  • WubiAFUG
  • CangjieTJTCW
  • Bishun122125112431253511
  • Sijiao48564
  • UnicodeU+97A7
鞧 (鞧) qiū
  • General meaning
  • Definitions
◎ 套车时拴在驾辕牲口屁股上的皮带子:后~。
◎ 收缩:大辕马~着屁股往后退。
Noun
  1. 套车时络在牲口股后尾间的皮带 [leather strap]。如:鞧鞯(牲口股后的皮带和鞍鞯)
Verb
  1. 〈方〉∶收缩 [shrink]。如:鞧着眉头

Page served in 0.058s