en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(14 stroke)
Radical
(+5 stroke)
Pinyin
Input methods
  • Wubi 86UDDM
  • Wubi 98UGDM
  • CangjieFQMBC
  • Bishun43113132511134
  • Sijiao91586
  • UnicodeU+9816
頖 (頖) pàn
  • General meaning
◎ 〔~宫〕又作“泮宫”,中国西周时诸侯所设的大学,如“大学在郊,天子曰辟廱,诸侯曰~~。”
◎ 涣散。

Page served in 0.067s