en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(12 stroke)
Traditional
Radical
(+6 stroke)
Pinyin
Input methods
 • WubiXIDM
 • CangjiePEMBO
 • Bishun352534132534
 • Sijiao21982
 • UnicodeU+988D
颍 (潁) yǐng
 • General meaning
 • Definitions
◎ 〔~河〕水名,源于中国河南省,流经安徽省入淮河。
◎ (潁)
Noun
 1. (形声。从水,顷声。本义:水名。颍河,淮河最大的支流)
 2. 同本义 [Yin River]
  颍,颍水,出颍州阳城乾山东入淮。——《说文》
 3. 发源于河南省登封县,至安徽流入淮河

Page served in 0.058s