en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(9 stroke)
Traditional
Radical
(+5 stroke)
Pinyin
Input methods
 • Wubi 86MQQN
 • Wubi 98WRQN
 • CangjieXHNPR
 • Bishun353435515
 • Sijiao77211
 • UnicodeU+98D1
飑 (颮) biāo
 • General meaning
 • Definitions
 • Words
◎ 气象学上指风向突然改变,风速急剧增大的天气现象。“飑”出现时,气温下降,并可能有阵雨。
◎ 古同“飙”,暴风。
Noun
 1. 暴风 [squall]。在气象学上指风向突变,风速剧增的天气现象
 • 飑云 ( 颮雲 ) biāo yún
  [squall cloud] 蓬乱的呈浅灰色的滚动云,位于行进中的雷暴的乌云的下方

Page served in 0.052s