en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(12 stroke)
Traditional
Radical
(+8 stroke)
Pinyin
Input methods
 • Wubi 86MQHW
 • Wubi 98WRHW
 • CangjieXHNBM
 • Bishun353425111134
 • Sijiao77218
 • UnicodeU+98D3
飓 (颶)
 • General meaning
 • Words
◎ 〔~风〕发生在大西洋西部和西印度群岛一带海洋上的风暴,风力常达十级以上,常伴有暴雨。
◎ (颶)
 • 飓风 ( 颶風 ) jù fēng
  [hurricane] 最初只指加勒比海的热带气旋;后来又可指任何具有狂风的热带气旋
 • 飓风云 ( 颶風雲 ) jù fēng yún
  [hurricane cloud] 有时在热带气旋前部观测到的呈黑暗墙壁状的一种云

Page served in 0.062s