en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(21 stroke)
Radical
(食)
(+13 stroke)
Pinyin
Input methods
 • Wubi 86WYVG
 • Wubi 98WVYG
 • CangjieOIYWM
 • Bishun344511544125251125111
 • Sijiao80716
 • UnicodeU+9958
饘 (饘) zhān
 • General meaning
 • Definitions
◎ 稠(粥):“~粥之食。”
◎ 煮或吃(稠粥):“~于是,鬻于是,以餬余口。”
Noun
 1. 稠粥[thick gruel]
  饘,糜也。从食,亶声。周谓之糜木,谓之饘。——《说文》。按,厚者曰饘,稀者曰粥。”
  相谒而食麦饘。——《方言一》。注:“糜也。”
  宁子职纳橐饘焉。——《左传·僖公二十八年》
  饥馑仍臻饘蔬糊口。——崔浩《食经序》
  昔正考父饘粥以糊口。—— 宋· 司马光《训俭示康》
 2. (正考父,春秋时鲁国大夫,孔子的远祖)。又如:饘酏(稠粥与稀粥);饘蔬(粥与蔬菜);饘食(粥);饘麋(粥)
 3. 泛指稀饭 [gruel;portridge]
  饘粥之食。——《礼记·檀弓》
 4. 又如:饘饘(稀饭与菜汤);饘食(饘粥。都指稀饭);饘饮(稀饭与菜汤)
Verb
 1. 煮粥 [cook gruel;make the congee]
  饘于是,粥于是,以饘余口。——《史记·孔子世家》
 2. 吃饭 [eat;have a meal]
  野僧早饥不能饘。——黄庭坚《武昌松风阁》

Page served in 0.052s