en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(9 stroke)
Traditional
Radical
(+6 stroke)
Pinyin
Input methods
  • Wubi 86QNUQ
  • Wubi 98QNUR
  • CangjieNVYCK
  • Bishun355413434
  • Sijiao20748
  • UnicodeU+997A
饺 (餃) jiǎo
  • General meaning
  • Definitions
◎ 包成半圆形的有馅的面食:~子。水~儿。
Noun
  1. 同本义 [dumpling]。如:饺子(以面粉为皮,内中包馅,略呈三角形的食品);饺饵(粉角,即饺子);蒸饺;咖喱饺

Page served in 0.055s