en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(14 stroke)
Traditional
Radical
(+11 stroke)
Pinyin
Input methods
 • WubiQNJC
 • CangjieNVAWE
 • Bishun35525112522154
 • Sijiao26747
 • UnicodeU+9992
馒 (饅) mán
 • General meaning
 • Words
◎ 〔~头〕a.一种用发面蒸成的食品,圆形或长方形,无馅;b.方言,指包子(“头”均读轻声)。
 • 馒首 ( 饅首 ) mán shǒu
  [steamed bun] 馒头
 • 馒头 ( 饅頭 ) mán tou
  [steamed bun] 一种用面粉发酵蒸成的食品,形圆而隆起。本有馅,后北方称无馅的为馒头,有馅的为包子

Page served in 0.013s