en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(16 stroke)
Radical
(+6 stroke)
Pinyin
Input methods
  • Wubi 86CQJG
  • Wubi 98COQJ
  • CangjieSFPA
  • Bishun1211254444352511
  • Sijiao77320
  • UnicodeU+99E8
駨 (駨) xún
  • General meaning
◎ 〔

Page served in 0.052s