en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(14 stroke)
Traditional
Radical
(+6 stroke)
Input methods
  • Wubi 86QGUQ
  • Wubi 98QGUR
  • CangjieNMYCK
  • Bishun35251211413434
  • Sijiao20148
  • UnicodeU+9C9B
鲛 (鮫) jiāo
  • General meaning
  • Definitions
◎ 〔~鱼〕即“鲨鱼”。
◎ 〔~人〕神话传说中生活在海中的人,其泪珠能变成珍珠。亦作“蛟人”。
◎ 〔~绡〕神话传说鲛人所织的绡,极薄,后用以泛指薄纱。
◎ (鮫)
Noun
  1. 动物名。海中鲨鱼 [shark]。如:鲛函(用鲛鱼皮所做的铠甲);鲛革(鲛鱼皮制的革);鲛鳄(鲨鱼与鳄鱼);鲛绡(鲛人织的绡)

Page served in 0.053s