en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(15 stroke)
Traditional
Radical
(+7 stroke)
Pinyin
Input methods
  • WubiQGPQ
  • CangjieNMJMU
  • Bishun352512114451135
  • Sijiao23112
  • UnicodeU+9CA9
鲩 (鯇) huàn
  • General meaning
  • Definitions
◎ 〔~鱼〕体筒形,生活在淡水中,是中国特产的重要鱼类之一。亦称“草鱼”。
◎ (鯇)
Noun
  1. 鱼名。即“草鱼” [grass carp]
    食草,亦谓之草鱼,又作鲩。——徐珂《清稗类钞·动物·鯶》

Page served in 0.063s