en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(16 stroke)
Traditional
Radical
(+8 stroke)
Pinyin
Input methods
 • WubiQGNJ
 • CangjieNMNHI
 • Bishun3525121153251214
 • Sijiao27110
 • UnicodeU+9CBA
鲺 (鯴) shī
 • General meaning
 • Definitions
 • Words
◎ 节肢动物的一属,体扁,呈椭圆形。前端腹侧有吸吻、口刺和吸盘。寄生于淡水鱼类的体表,吸取血液:~病。
Noun
 1. 鱼鲺 [fish louse]。寄生在鱼体上的各种小型甲壳动物
 • 鲺类 ( 鯴類 ) shī lèi
  [Arguloida] 一类甲壳动物,通常称为鱼的虱子,其分类地位不确定

Page served in 0.057s