en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
鲿
(17 stroke)
Traditional
Radical
(+9 stroke)
Pinyin
Input methods
 • WubiQGIC
 • CangjieNMFBI
 • Bishun35251211243451154
 • Sijiao29132
 • UnicodeU+9CBF
鲿 (鱨) cháng
 • General meaning
 • Definitions
 • Words
◎ 古书上说的黄颡鱼。
◎ 〔毛~鱼〕体侧扁而长大,灰褐色,吻钝尖,眼小,尾鳍双凹形,生活于近海中。
◎ 鲿科鱼类的通称。
Noun
 1. 鲿科鱼类的通称 [bagrid]
 • 鲿科 ( 鱨科 ) cháng kē
  [Bagridae] 属于鲇亚目(Siluroidei)的亚热带鲇鱼的一个科

Page served in 0.059s