en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(16 stroke)
Simplified
Radical
(+5 stroke)
Pinyin
Input methods
 • WubiWYCO
 • CangjieOIHAF
 • Bishun3445432511154444
 • Sijiao87327
 • UnicodeU+9D12
鴒 (鴒) líng
 • General meaning
 • Vocabulary
◎ 见“鸰”。
 • 鹡鴒 ( 鶺鴒 ) jí líng
  [wagtail] 鹡鴒科的鸟之任一种,与鹨有亲缘关系,体型纤细,尾特别长,习惯性地上下抖动
 • 鹡鴒科 ( 鶺鴒科 ) jí líng kē
  [Motacilla] 鸣禽类的一个科,包括鹡鸰和鹨

Page served in 0.056s