en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(8 stroke)
Traditional
Radical
(+3 stroke)
Pinyin
Input methods
 • Wubi 86NQYG
 • Wubi 98NQGG
 • CangjieSPYM
 • Bishun51335451
 • Sijiao77227
 • UnicodeU+9E24
鸤 (鳲) shī
 • General meaning
 • Words
◎ 〔~鸠〕古书上指布谷鸟。
◎ (鳲)
 • 鸤鸠 ( 鳲鳩 ) shī jiū
  [cuckoo]即布谷,亦作尸鸠。一种常见的鸟,上体灰褐色,下体白色而具暗色横斑,其显著特点是双音节叫声,并把卵产于别的鸟巢中为它孵化
  鸤鸠在桑,其子七兮。——《诗·曹风·鸤鸠》

Page served in 0.061s