en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(11 stroke)
Traditional
Radical
(+6 stroke)
Pinyin
Input methods
  • WubiDMJG
  • CangjieXXMBP
  • Bishun13252235451
  • Sijiao17227
  • UnicodeU+9E38
鸸 (鴯) ér
  • General meaning
  • Words
◎ 〔~鹋〕鸟,似鸵鸟,嘴短扁,羽毛灰色或褐色,有三个趾,善于奔跑,不能飞翔。生活在大洋洲森林中。
◎ (鴯)
  • 鸸鹋 ( 鴯鶓 ) ér miáo
    [emu] 澳大利亚产的一种大型走禽,是仅次于鸵鸟的最大鸟,栖息于开阔森林与平原,羽毛发育不全,具纤细垂羽,副羽甚发达,头、颈有羽毛、无肉垂

Page served in 0.062s