en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(12 stroke)
Traditional
Radical
(+7 stroke)
Pinyin
Input methods
  • WubiUXHG
  • CangjieCHPYM
  • Bishun435152335451
  • Sijiao87227
  • UnicodeU+9E48
鹈 (鵜)
  • General meaning
  • Words
◎ 〔~鹕〕水鸟,喜群居,捕食鱼类。亦称“伽蓝鸟”、“淘河鸟”、“塘鹅”。
◎ (鵜)
  • 鹈鹕 ( 鵜鶘 ) tí hú
    [pelican] 属于鹈鹕属的大型全蹼足的鸟。体长约二米,羽多白色,翼大,嘴长,嘴下有一个皮质的囊,可用以兜食鱼类。性喜群居,栖息在沿海湖沼河川地带

Page served in 0.059s