en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(14 stroke)
Traditional
Radical
(+9 stroke)
Pinyin
Input methods
 • WubiDEQG
 • CangjieJRBPM
 • Bishun12251351135451
 • Sijiao47627
 • UnicodeU+9E55
鹕 (鶘)
 • General meaning
 • Definitions
 • Vocabulary
◎ 〔鹈~〕见“鹈”。
 1. ——见“鹈鹕”( tíhú)
 • 鹈鹕 ( 鵜鶘 ) tí hú
  [pelican] 属于鹈鹕属的大型全蹼足的鸟。体长约二米,羽多白色,翼大,嘴长,嘴下有一个皮质的囊,可用以兜食鱼类。性喜群居,栖息在沿海湖沼河川地带

Page served in 0.055s