en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(16 stroke)
Traditional
Radical
(+11 stroke)
Pinyin
Input methods
 • Wubi 86YAOG
 • Wubi 98OAOG
 • CangjieIFPYM
 • Bishun4131221444435451
 • Sijiao07227
 • UnicodeU+9E67
鹧 (鷓) zhè
 • General meaning
 • Words
◎ 〔~鸪〕鸟,背部和腹部黑白两色相杂,雄的有翅,雌的无翅。吃昆虫、蚯蚓、植物的种子。栖息于生有灌丛和疏树的山地。
◎ (鷓)
 • 鹧鸪 ( 鷓鴣 ) zhè gū
  [francolin] 动物名。鸟纲,雷鸟科,构成鹧鸪属( Francolinus )及其近缘属的一种鸟。体形似雷鸟而稍小,头顶紫红色,嘴尖头,红色,脚短,亦呈红色。体灰褐色,腹部黄褐色,捕食昆虫及蚯蚓等

Page served in 0.061s