en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(18 stroke)
Radical
(+7 stroke)
Pinyin
Input methods
  • Wubi 86YNJE
  • Wubi 98OXXE
  • CangjieIPMMV
  • Bishun413522115351311534
  • Sijiao00232
  • UnicodeU+9E8E
麎 (麎) chén
  • General meaning
◎ 母麋鹿。

Page served in 0.061s