en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Character
(17 stroke)
Radical
(+4 stroke)
Pinyin
Input methods
 • Wubi 86VNUV
 • Wubi 98ENUV
 • CangjieHVCSH
 • Bishun32151154454453453
 • Sijiao78727
 • UnicodeU+9F22
鼢 (鼢) fén
 • General meaning
 • Words
◎ 〔~鼠〕哺乳动物,在地下打洞,损害农作物的根及牧草,甚至危害河堤。亦称“盲鼠”、“地羊”。
 • 鼢鼠 fén shǔ
  [sokhor] 几种体形健壮的穴居的仓鼠类啮齿动物(鼢鼠属 Myospalax ),产于中国及西伯利亚南部,形状很像美洲产的衣囊鼠,但不同处在于眼睛大为缩小,且缺外耳

Page served in 0.053s