en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
10 Chengyu
阿鼻地狱 (ā bí dì yù)
阿狗阿猫 (ā gǒu ā māo)
阿家阿翁 (ā gū ā wēng)
阿姑阿翁 (ā gū ā wēng)
阿娇金屋 (ā jiāo jīn wū)
阿猫阿狗 (ā māo ā gǒu)
阿毗地狱 (ā pí dì yù)
阿平絶倒 (ā píng jué dǎo)
阿平绝倒 (ā píng jué dǎo)
阿权膴仕 (ā quán wǔ shì)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.411s