en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
7 Chengyu
蔼然可亲 (ǎi rán kě qīn)
蔼然仁者 (ǎi rán rén zhě)
矮人观场 (ǎi rén guān cháng)
矮人看场 (ǎi rén kàn chǎng)
矮人看戏 (ǎi rén kàn xì)
矮子观场 (ǎi zǐ guān cháng)
矮子看戏 (ǎi zǐ kàn xì)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.025s