en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
41 Chengyu
爱别离苦 (ài bié lí kǔ)
爱博而情不专 (ài bó ér qíng bù zhuān)
爱不忍释 (ài bù rěn shì)
爱不释手 (ài bù shì shǒu)
爱才如渴 (ài cái rú kě)
爱财如命 (ài cái rú mìng)
爱才如命 (ài cái rú mìng)
爱才若渴 (ài cái ruò kě)
爱富嫌贫 (ài fù xián pín)
爱国如家 (ài guó rú jiā)
爱鹤失众 (ài hè shī zhòng)
碍口识羞 (ài kǒu shí xiū)
爱礼存羊 (ài lǐ cún yáng)
爱毛反裘 (ài máo fǎn qiú)
暧昧不明 (ài mèi bù míng)
暧昧之情 (ài mèi zhī qíng)
爱民如子 (ài mín rú zǐ)
爱莫能助 (ài mò néng zhù)
爱莫之助 (ài mò zhī zhù)
碍难从命 (ài nán cóng mìng)
爱钱如命 (ài qián rú mìng)
爱人好士 (ài rén hào shì)
爱人利物 (ài rén lì wù)
爱人以德 (ài rén yǐ dé)
爱日惜力 (ài rì xī lì)
爱如己出 (ài rú jǐ chū)
爱如珍宝 (ài rú zhēn bǎo)
嗳声叹气 (ài shēng tàn qì)
爱生恶死 (ài shēng wù sǐ)
碍手碍脚 (ài shǒu ài jiǎo)
爱手反裘 (ài shǒu fǎn qiú)
爱素好古 (ài sù hào gǔ)
爱屋及乌 (ài wū jí wū)
爱惜羽毛 (ài xī yǔ máo)
爱则加诸膝,恶则坠诸 (ài zé jiā zhū xī wù zé zhu)
爱则加诸膝,恶则坠诸渊 (ài zé jiā zhū xī wù zé zhuì zhū yuān)
爱憎分明 (ài zēng fēn míng)
爱之欲其生 (ài zhī yù qí shēng)
爱之欲其生,恶之欲其 (ài zhī yù qí shēng wù zhī)
爱之欲其生,恶之欲其死 (ài zhī yù qí shēng wù zhī yù qí sǐ)
碍足碍手 (ài zú ài shǒu)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.242s