en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
105 Chengyu
白白朱朱 (bái bái zhū zhū)
白璧青蝇 (bái bì qīng yíng)
白璧三献 (bái bì sān xiàn)
白璧微瑕 (bái bì wēi xiá)
白璧无瑕 (bái bì wú xiá)
白草黄云 (bái cǎo huáng yún)
白齿青眉 (bái chǐ qīng méi)
白刀子进,红刀子出 (bái dāo zǐ jìn hóng dāo zǐ chū)
白藋同心 (bái diào tóng xīn)
白丁俗客 (bái dīng sú kè)
白发苍苍 (bái fà cāng cāng)
白发苍颜 (bái fà cāng yán)
白发丹心 (bái fà dān xīn)
白发红颜 (bái fà hóng yán)
白发千丈 (bái fà qiān zhàng)
白发青衫 (bái fà qīng shān)
白发朱颜 (bái fà zhū yán)
白饭青刍 (bái fàn qīng chú)
白骨露野 (bái gǔ lù yě)
白骨再肉 (bái gǔ zài ròu)
白圭之玷 (bái guī zhī diàn)
白黑不分 (bái hēi bù fēn)
白黑颠倒 (bái hēi diān dǎo)
白黑分明 (bái hēi fēn míng)
白虹贯日 (bái hóng guàn rì)
白华之怨 (bái huá zhī yuàn)
白话八股 (bái huà bā gǔ)
白袷蓝衫 (bái jiá lán shān)
白帢青衫 (bái jiá qīng shān)
白驹过郄 (bái jū guò xì)
白驹过隙 (bái jū guò xì)
白驹空谷 (bái jū kōng gǔ)
白蜡明经 (bái là míng jīng)
白浪掀天 (bái làng xiān tiān)
白龙鱼服 (bái lóng yú fú)
白旄黄钺 (bái máo huáng yuè)
白眉赤眼 (bái méi chì yǎn)
白面儒冠 (bái miàn rú guān)
白面儒生 (bái miàn rú shēng)
白面书郎 (bái miàn shū láng)
白面书生 (bái miàn shū shēng)
白日飞升 (bái rì fēi shēng)
白日见鬼 (bái rì jiàn guǐ)
白日青天 (bái rì qīng tiān)
白日上升 (bái rì shàng shēng)
白日升天 (bái rì shēng tiān)
白日绣衣 (bái rì xiù yī)
白日衣绣 (bái rì yì xiù)
白日作梦 (bái rì zuò mèng)
白日做梦 (bái rì zuò mèng)
白色恐怖 (bái sè kǒng bù)
白山黑水 (bái shān hēi shuǐ)
白沙在涅,与之俱黑 (bái shān zài niè yǔ zhī jù hēi)
白首北面 (bái shǒu běi miàn)
白首不渝 (bái shǒu bù yú)
白手成家 (bái shǒu chéng jiā)
白首空归 (bái shǒu kōng guī)
白手空拳 (bái shǒu kōng quán)
白首齐眉 (bái shǒu qí méi)
白手起家 (bái shǒu qǐ jiā)
白首穷经 (bái shǒu qióng jīng)
白首如新 (bái shǒu rú xīn)
白首同归 (bái shǒu tóng guī)
白首为郎 (bái shǒu wéi láng)
白首相知 (bái shǒu xiāng zhī)
白首相庄 (bái shǒu xiāng zhuāng)
白手兴家 (bái shǒu xīng jiā)
白首一节 (bái shǒu yī jié)
白首之心 (bái shǒu zhī xīn)
白水鉴心 (bái shuǐ jiàn xīn)
白叟黄童 (bái sǒu huáng tóng)
白天见鬼 (bái tiān jiàn guǐ)
白头不终 (bái tóu bù zhōng)
白头到老 (bái tóu dào lǎo)
白头迭雪 (bái tóu dié xuě)
白头蹀跇 (bái tóu dié yì)
白头而新 (bái tóu ér xīn)
白头如新 (bái tóu rú xīn)
白头相并 (bái tóu xiāng bìng)
白头相守 (bái tóu xiāng shǒu)
白头偕老 (bái tóu xié lǎo)
白头之叹 (bái tóu zhī tàn)
白兔赤乌 (bái tù chì wū)
白往黑来 (bái wǎng hēi lái)
白屋寒门 (bái wū hán mén)
白屋之士 (bái wū zhī shì)
白雪皑皑 (bái xuě ái ái)
白雪难和 (bái xuě nán hé)
白雪阳春 (bái xuě yáng chūn)
白眼相看 (bái yǎn xiāng kàn)
白衣苍狗 (bái yī cāng gǒu)
白衣公卿 (bái yī gōng qīng)
白衣卿相 (bái yī qīng xiàng)
白衣秀士 (bái yī xiù shì)
白衣宰相 (bái yī zǎi xiàng)
白蚁争穴 (bái yǐ zhēng xué)
白鱼赤乌 (bái yú chì wū)
白鱼登舟 (bái yú dēng zhōu)
白鱼入舟 (bái yú rù zhōu)
白玉微瑕 (bái yù wēi xiá)
白玉无瑕 (bái yù wú xiá)
白云苍狗 (bái yún cāng gǒu)
白云孤飞 (bái yún gū fēi)
白云亲舍 (bái yún qīn shè)
白纸黑字 (bái zhǐ hēi zì)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.036s