en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
182 Chengyu
百八真珠 (bǎi bā zhēn zhū)
百般刁难 (bǎi bān diāo nàn)
百般奉承 (bǎi bān fèng chéng)
百般抚慰 (bǎi bān fǔ wèi)
百般折磨 (bǎi bān zhé mó)
百宝万货 (bǎi bǎo wàn huò)
百弊丛生 (bǎi bì cóng shēng)
百步穿杨 (bǎi bù chuān yáng)
百不当一 (bǎi bù dāng yī)
百不获一 (bǎi bù huò yī)
百不失一 (bǎi bù shī yī)
百不为多,一不为少 (bǎi bù wéi duō yī bù wéi shǎo)
百不一存 (bǎi bù yī cún)
百不一贷 (bǎi bù yī dài)
百不一遇 (bǎi bù yī yù)
百城之富 (bǎi chéng zhī fù)
百尺竿头 (bǎi chǐ gān tóu)
百尺竿头,更进一步 (bǎi chǐ gān tóu gèng jìn yī bù)
百尺无枝 (bǎi chǐ wú zhī)
百川朝海 (bǎi chuān cháo hǎi)
百川赴海 (bǎi chuān fù hǎi)
百川归海 (bǎi chuān guī hǎi)
百辞莫辩 (bǎi cí mò biàn)
百代过客 (bǎi dài guò kè)
百代文宗 (bǎi dài wén zōng)
百动不如一静 (bǎi dòng bù rú yī jìng)
百读不厌 (bǎi dú bù yàn)
百堵皆作 (bǎi dǔ jiē zuò)
百端待举 (bǎi duān dài jǔ)
百端交集 (bǎi duān jiāo jí)
百二关河 (bǎi èr guān hé)
百二河山 (bǎi èr hé shān)
百二金瓯 (bǎi èr jīn ōu)
百二山川 (bǎi èr shān chuān)
百二山河 (bǎi èr shān hé)
百发百中 (bǎi fā bǎi zhòng)
百凡待举 (bǎi fán dài jǔ)
百废待举 (bǎi fèi dài jǔ)
百废待兴 (bǎi fèi dài xīng)
百废俱举 (bǎi fèi jù jǔ)
百废具举 (bǎi fèi jù jǔ)
百废俱兴 (bǎi fèi jù xīng)
百废具兴 (bǎi fèi jù xīng)
百废具作 (bǎi fèi jù zuò)
百废咸举 (bǎi fèi xián jǔ)
百福具臻 (bǎi fú jù zhēn)
百感交集 (bǎi gǎn jiāo jí)
百怪千奇 (bǎi guài qiān qí)
百鬼众魅 (bǎi guǐ zhòng mèi)
捭阖纵横 (bǎi hé zòng héng)
百花齐放 (bǎi huā qí fàng)
百花齐放,百家争鸣 (bǎi huā qí fàng bǎi jiā zhēng míng)
百花生日 (bǎi huā shēng rì)
百花争艳 (bǎi huā zhēng yàn)
百花争妍 (bǎi huā zhēng yàn)
百堕俱举 (bǎi huī jù jǔ)
百喙莫辩 (bǎi huì mò biàn)
百喙难辩 (bǎi huì nán biàn)
百喙难辞 (bǎi huì nán cí)
百卉千葩 (bǎi huì qiān pā)
百喙如一 (bǎi huì rú yī)
百喙一词 (bǎi huì yī cí)
百计千方 (bǎi jì qiān fāng)
百计千谋 (bǎi jì qiān móu)
百计千心 (bǎi jì qiān xīn)
百家争鸣 (bǎi jiā zhēng míng)
百结愁肠 (bǎi jié chóu cháng)
百结悬鹑 (bǎi jié xuán chún)
百举百捷 (bǎi jǔ bǎi jié)
百举百全 (bǎi jǔ bǎi quán)
百孔千疮 (bǎi kǒng qiān chuāng)
百孔千创 (bǎi kǒng qiān chuāng)
百口莫辩 (bǎi kǒu mò biàn)
百口难分 (bǎi kǒu nán fēn)
百口同声 (bǎi kǒu tóng shēng)
百里挑一 (bǎi lǐ tiāo yī)
百里之才 (bǎi lǐ zhī cái)
百里之命 (bǎi lǐ zhī mìng)
百炼成钢 (bǎi liàn chéng gāng)
百炼成刚 (bǎi liàn chéng gāng)
百了千当 (bǎi liǎo qiān dāng)
百伶百俐 (bǎi líng bǎi lì)
百龄眉寿 (bǎi líng méi shòu)
百虑一致 (bǎi lǜ yī zhì)
百虑攒心 (bǎi lǜ zǎn xīn)
百媚千娇 (bǎi mèi qiān jiāo)
百密一疏 (bǎi mì yī shū)
百谋千计 (bǎi móu qiān jì)
百年不遇 (bǎi nián bù yù)
百年大计 (bǎi nián dà jì)
百年大业 (bǎi nián dà yè)
百年好合 (bǎi nián hǎo hé)
百年好事 (bǎi nián hǎo shì)
百年难遇 (bǎi nián nán yù)
百年树人 (bǎi nián shù rén)
百年偕老 (bǎi nián xié lǎo)
百年谐老 (bǎi nián xié lǎo)
百年之柄 (bǎi nián zhī bǐng)
百年之好 (bǎi nián zhī hǎo)
百年之后 (bǎi nián zhī hòu)
百年之业 (bǎi nián zhī yè)
百年之约 (bǎi nián zhī yuē)
百念皆灰 (bǎi niàn jiē huī)
百鸟朝凤 (bǎi niǎo cháo fèng)
百品千条 (bǎi pǐn qiān tiáo)
百巧成穷 (bǎi qiǎo chéng qióng)
百巧千穷 (bǎi qiǎo qiān qióng)
百忍成金 (bǎi rěn chéng jīn)
百舌之声 (bǎi shé zhī shēng)
百舍重趼 (bǎi shè chóng jiǎn)
百舍重茧 (bǎi shè chóng jiǎn)
百身何赎 (bǎi shēn hé shú)
百身莫赎 (bǎi shēn mò shú)
百世不磨 (bǎi shì bù mó)
百世不易 (bǎi shì bù yì)
百事大吉 (bǎi shì dà jí)
百世流芳 (bǎi shì liú fāng)
百世流芬 (bǎi shì liú fēn)
百世师 (bǎi shì shī)
百事无成 (bǎi shì wú chéng)
百世一人 (bǎi shì yī rén)
百世之利 (bǎi shì zhī lì)
百世之师 (bǎi shì zhī shī)
百兽率舞 (bǎi shòu shuài wǔ)
百顺百依 (bǎi shùn bǎi yī)
百顺千随 (bǎi shùn qiān suí)
百思不得其解 (bǎi sī bù dé qí jiě)
百思不解 (bǎi sī bù jiě)
百思莫解 (bǎi sī mò jiě)
百死一生 (bǎi sǐ yī shēng)
百岁千秋 (bǎi suì qiān qiū)
百岁之好 (bǎi suì zhī hǎo)
百岁之后 (bǎi suì zhī hòu)
百岁之盟 (bǎi suì zhī méng)
百万雄兵 (bǎi wàn xióng bīng)
百万雄师 (bǎi wàn xióng shī)
摆尾摇头 (bǎi wěi yáo tóu)
百闻不如一见 (bǎi wén bù rú yī jiàn)
百无禁忌 (bǎi wú jìn jì)
百无聊赖 (bǎi wú liáo lài)
百无是处 (bǎi wú shì chù)
百无所成 (bǎi wú suǒ chéng)
百无一成 (bǎi wú yī chéng)
百无一堪 (bǎi wú yī kān)
百无一能 (bǎi wú yī néng)
百无一失 (bǎi wú yī shī)
百无一是 (bǎi wú yī shì)
百无一用 (bǎi wú yī yòng)
百务具举 (bǎi wù jù jǔ)
百下百全 (bǎi xià bǎi quán)
百下百着 (bǎi xià bǎi zháo)
百星不如一月 (bǎi xīng bù rú yī yuè)
百业萧条 (bǎi yè xiāo tiáo)
百依百从 (bǎi yī bǎi cóng)
百依百顺 (bǎi yī bǎi shùn)
百衣百随 (bǎi yī bǎi suí)
百依百随 (bǎi yī bǎi suí)
百载树人 (bǎi zǎi shù rén)
百战百败 (bǎi zhàn bǎi bài)
百战百胜 (bǎi zhàn bǎi shèng)
百战不殆 (bǎi zhàn bù dài)
百战无前 (bǎi zhàn wú qián)
百丈竿头 (bǎi zhàng gān tóu)
百折不摧 (bǎi zhé bù cuī)
百折不回 (bǎi zhé bù huí)
百折不挠 (bǎi zhé bù náo)
百折不屈 (bǎi zhé bù qū)
百折不移 (bǎi zhé bù yí)
百折千回 (bǎi zhé qiān huí)
百中百发 (bǎi zhòng bǎi fā)
柏舟之节 (bǎi zhōu zhī jié)
柏舟之誓 (bǎi zhōu zhī shì)
百啭千声 (bǎi zhuàn qiān shēng)
百拙千丑 (bǎi zhuō qiān chǒu)
百紫千红 (bǎi zǐ qiān hóng)
百纵千随 (bǎi zòng qiān suí)
百足不僵 (bǎi zú bù jiāng)
百足之虫 (bǎi zú zhī chóng)
百足之虫,断而不蹶 (bǎi zú zhī chóng duàn ér bù jué)
百足之虫,死而不僵 (bǎi zú zhī chóng sǐ ér bù jiāng)
百足之虫,至断不蹶 (bǎi zú zhī chóng zhì duàn bù jué)
百足之虫,至死不僵 (bǎi zú zhī chóng zhì sǐ bù jiāng)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.047s